อุปกรณ์ภายนอกคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบอักษรไขว้

คำชี้แจง
1. จงทำแบบทดสอบอักษรไขว้ แล้วคลิกตรวจ Check
2. หากติดขัดให้คลิกตัวช่วย Hint
  1              
2                
              
     3    4     5    6    
 7               
              
       8         
 9