ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

[ด้านคุณภาพชีวิต] [ด้านสังคม] [ด้านการเรียนการสอน] [ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย] [ด้านอุตสาหกรรม] [ด้านความคิดสร้างสรรค์]


ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต

นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  บนเว็บครูสอนดี ดังนี้

    - ธีรเดชและวีรภาพมีความต้องการสิ่งใด?

    - ธีรเดชและวีรภาพใช้วิธีการใดเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ?

    - จากสถานการณ์ทั้ง 2 สถานการณ์  บุคคลใดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองความต้องการของตนเอง?

    - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนองความต้องการมีประโยชน์อย่างไร?


เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพราะอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการรับรู้ข่าวสาร  และนำข่าวสารนั้นมาประยุกต์ใช้  พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น

       - อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วนทำให้มนุษย์เกิดความรอบรู้ คือ โทรศัพท์  คอมพิวเตอร์

    - เทคโนโลยีเกิดจากการที่มนุษย์นำความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ รถไฟฟ้า  เตียงนอนแบบพับเก็บได้  การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน

    - เทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไร


นักเรียนสร้างแผนภาพความคิดในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ดังตัวอย่าง


กิจกรรมกลุ่ม

    นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ร่วมกันสืบค้นเทคโนโลยีที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นหาความรู้กลุ่มละ  1  ตัวอย่าง  วิเคราะห์ อภิปราย แล้วส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นมีผลกระทบทางด้านคุณภาพชีวิตอย่างไร  ในรูปแบบแผนภาพความคิด  ดังตัวอย่าง


    ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านลบ หากใช้ไม่ถูกวิธี  และใช้อย่างไม่มีคุณธรรม  พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนฟัง  เช่น  การสร้างกล้องวิดีโอขนาดเล็กเพื่อถ่ายคลิปลามกอนาจาร  แล้วนำไปเผยแพร่ 

เป็นการละเมิดสิทธิและสร้างความเสียหายต่อผู้ถูกถ่ายคลิป  เป็นต้น


คำถามท้าทาย  "คุณภาพชีวิตที่ดีในความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไร"


สรุปความรู เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


    เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านสังคม คือ ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกันทั่วโลก

 

แผนภาพความคิดแสดงเหตุการณ์ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยกระจายข้อมูลข่าวสาร

    ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกระจายข้อมูลข่าวสาร ได้แก่  มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ


กิจกรรมท้ายบท

    นักเรียนจับคู่ตามความเหมาะสม ร่วมกันค้นหาข่าวเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสังคม  จากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต  แล้วแนบไฟล์ส่งทางอีเมล์ และนำเสนอหน้าชั้นเรียน


สรุปความรู้  "เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อสิทธิ  เสรีภาพ  และความรู้สึกของคนในสังคม"


ด้านการเรียนการสอน

            เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบด้านการเรียนการสอน คือ การเรียนการสอนกว้างไกลไร้พรมแดน  ทำให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน  ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนสอนง่าย 

ผู้เรียนเข้าใจง่าย

แผนภาพความคิดแสดงตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ


กิจกรรมกลุ่ม

    สร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มละ 1 ชิ้นงาน เช่น ตารางเรียน เขียนแผ่นใสเพื่อใช้กับเครื่องฉายภาพ  ทำปกรายงาน  เป็นต้น  จากนั้นนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน


สรุปความรู้ดังนี้  เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ


ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย

นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  ดังนี้

    1. ข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไร

    2. เหตุการณ์ในข่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร

    3. ถ้าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ในข่าวควรมีแนวทางการป้องกันอย่างไร

    4. สถานการณ์ในข่าวจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดใดช่วยเตือนภัยได้


                            เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ ช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

        - เทคโนโลยีมีผลกระทบด้านความปลอดภัย คือ ช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

        - ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง

        - ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

                จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนเขียนคำตอบลงในแผนภาพความคิดบนกระดานดังตัวอย่าง

แผนภาพความคิดแสดงตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย


คำถามท้าทาย   “Safety First”  ใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง


สรุปความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยลดความสูญเสียของชีวิต  ทรัพย์สิน  และสิ่งแวดล้อม


ด้านอุตสาหกรรม

คำถามท้าทาย "ถ้านักเรียนได้รับของขวัญเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะ  นักเรียนต้องการให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง"


นักเรียนดูวิดีโอเทปหรือวีซีดีเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคน  หรือครูอ่านบทความเกี่ยวกับความสามารถของหุ่นยนต์ให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถาม  ดังนี้

                   วิดีโอเทป (วีซีดี) ที่นักเรียนได้ดูบทความที่นักเรียนได้ฟัง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร (ตัวอย่างคำตอบ  การใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคน)

การใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 

จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนข้อดีและข้อเสียของการใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนลงในตารางบนกระดาน  ดังนี้

ข้อดี

ข้อเสีย

ประหยัดแรงงาน

ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อมาใช้

ประหยัดเวลา

คนอาจตกงานได้เพราะเจ้าของกิจการหันมาใช้หุ่นยนต์แทน

       ถ้าไม่มีหุ่นยนต์จะเกิดผลต่อมนุษย์อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ทุกอย่างล่าช้าไปหมด  มนุษย์มีเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ น้อยลง)


    - เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตสินค้า คือ ช่วยให้ผลิตสินค้าจำนวนมากได้ในเวลาจำกัดจึงประหยัดแรงงานคน  ประหยัดค่าใช้จ่าย  และประหยัดเวลาในการผลิต

    - อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม คือ คอมพิวเตอร์

    - คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในงานบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรม คือ จัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและลูกค้า

นักเรียนจับคู่ตามความเหมาะสม  แล้วร่วมกันออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดแสดงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม  จากนั้นนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบ


สรุปความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตประหยัดแรงงาน  ประหยัดค่าใช้จ่าย  และประหยัดเวลา


ด้านความคิดสร้างสรรค์

คำถามท้าทาย "อาชีพใดต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด"ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


                                            เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบด้านความคิดสร้างสรรค์ คือ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

                - อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                 - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ออโตแคด  เพนต์  อะโดบิโฟโตชอป


1. นักเรียนแต่ละคนใช้โปรแกรมเพนต์วาดภาพตามจินตนาการคนละ 1 ภาพ จากนั้นตั้งชื่อภาพแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน  หรือจัดแสดงร่วมกันในรูปแบบป้ายนิเทศ

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพวาดว่าภาพวาดของใครสร้างสรรค์ที่สุด เพราะเหตุใด

3. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามท้าทาย  บนเว็บครูสอนดี ดังนี้ "อาชีพใดต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด"


สรุปความรู้ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและสร้างชิ้นงานจำลอง


[กลับหน้าแรกของบทเรียนออนไลน์]