หลักการทำงานคอมพิวเตอร์

                   *  คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานอย่างไร?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 


                   *  ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง หน่วยส่งออก

                   *  การทำงานของคอมพิวเตอร์

 

หน่วยรับเข้าทำหน้าที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำและใช้ในการประมวลผล

 

หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู ทำหน้าที่คิดคำนวณ หรือประมวลผลข้อมูล 

 

หน่วยความจำหลัก  ทำหน้าที่เก็บข้อมูล

 

หน่วยความจำรอง  ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมขณะทำงานไว้ใช้งานต่อจากหน่วยความจำหลัก

 

หน่วยส่งออก ทำหน้าที่นำข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วมาแสดงผลในรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ หรือเก็บไว้ในหน่วยความจำรอง

 

 

 

แบบทดสอบ